logo

                                                                

 

 

                                                                            Burgh- Haamstede, 1 november 2019.

 

 

 

Zienswijze van de Dorpsraad Burgh-Haamstede en de OVBH op de concept Programma Begroting 2020-2023, betreffende:

Het financieel overzicht uitvoering amendementen masterplannen en stads- en dorpsvisies, zie bladzijde 266-268.

 

Geachte Raad,

 

Overweging:

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken over het feit dat na het masterplan Renesse, in de nieuwe raadsperiode voluit is ingezet op stads- en dorpsvisies van de andere dorpen en steden.

Twee jaar geleden is ons dorpsvisie traject gestart.

Een  intensief en veelomvattend proces waarin onderlinge goede verhoudingen, urgentie besef en voortvarendheid de samenwerking tussen de drie

partners, de dorpsraad, de OVBH en de gemeente, tekende.

Tot en met de vaststelling van de dorpsvisie in de Stuurgroep en de besluitvorming in het College.

 

Groot was de ontsteltenis toen discrepantie bleek tussen dit gemeenschappelijk vastgestelde document en de vertaling ervan door het College in de Programma Begroting, waarin kort samengevat:

1 Alleen de vier sleutelprojecten waren opgenomen t/m 2028.

2 En geen van de vele overige plannen en projecten in de Begroting waren opgenomen, die concreet wel in de visie waren genoemd en in fase 3, 2020-2025 voor uitvoering waren aangemerkt.

3 En als klap op de vuurpijl constateerden we dat de fysieke uitvoering, de eerste schop in de grond pas over 5 jaar ( 2020, 2021,2022,2023,2024) 2024 plaats vond en in alle andere dorpen en steden direct in 2020.

 

Het feit dat er nog geen vastgestelde dorpsvisie is, ( we rekenen op vaststelling in de raad in november/ december) rechtvaardigt niet de zo forse verschillende behandeling, vinden we.

Bovendien mag het niet synchroon lopen van de dorpsvisie vaststelling met de begroting behandeling niet ons worden aangerekend. Wij hadden daar geen enkele invloed op.

 

Intussen is het goede nieuws dat er ontvankelijkheid bij uw Raad lijkt voor onze gedachten.

  

Ons Voorstel:

Dit voorstel is besproken in een Openbare dorpsraad vergadering op 30 oktober en heeft daar  unanieme adhesie gekregen.

We leggen een voorstel voor dat niet de uiterste grenzen opzoekt, maar waarin voldoende tijd is ingebouwd voor de realisering van de nodige plandocumenten en voorbereiding voor de uitvoering.

Direct aansluitend hieraan zou de fysieke uitvoering moeten starten, die  beoogd is op 1 januari 2022, of zoveel eerder als mogelijk.

 

Investeringskrediet:

Ons  voorstel laat in 2022, 2023 en 2024 een grotere kredietvraag zien dan in de  concept begroting is voorzien, maar in alle jaren daarna een fors lagere kredietvraag; per saldo komt het uit op nul………

….Echter omdat voor de Hogeweg door ons een 2 miljoen euro lagere investering is berekend * zie bijlage 3, houden we zelfs budget over, zoals te zien is bij het document “ Investeringskrediet  Dorpsraad Burgh- Haamstede en OVBH” * zie bijlage 1, ten bedrage van € 2.053.750.

 

Hierdoor willen we, gesteund door belangen verenigingen, een  aantal van de overige plannen, zie onder punt 2 van de Overweging, die ook in de periode t/m 2028, zoals in de visie was beoogd, zouden worden opgepakt, nu toch uitvoeren.

 

Ook is er nu budget toekenning mogelijk voor de  te realiseren uitbreiding van parkeren op de kop van Haamstede en voor een mogelijke  adequate verbinding van Burgh met de N57, en blijft er zelfs daarnaast nog budget over waar de Projectgroep (dorpsraad, OVBH en gemeente zitting in hebben), invulling aan moet geven.

 

De kapitaallasten:

De kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen vinden we terug in het document exploitatiebudget zie bijlage 2.

Hier zien we hogere kapitaallasten in 2025 t/m 2027 dan in de Programma Begroting  is voorzien.

 

Introduceren we hier ook nog de langere afschrijvingsduur en lagere rekenrente, dan mitigeren die bedragen nog zeer fors zie bijlage 2.

 

Bijlage 2a

Er is een fout geslopen in de kapitaallasten berekening voor Haamstede centrum, die leidt tot € 40.000 hogere kapitaallasten.

Als  we die  toevoeging van €40.000 euro hogere kapitaallasten tov de door het College ingediende Begroting ,er af halen, blijft er alleen nog in 2025 en 2026 respectievelijk € 82.000 en € 45.000 aan kapitaallasten overschrijding over en alle jaren daarna alleen maar lagere kapitaallasten dan in de concept begroting!

Zeer overzienbaar en overbrugbaar.

 

En passen we die systematiek toe op alle investeringen in alle zes de dorpen en steden dan ziet het plaatje er alleen maar positief uit.

 

Het is  aan de Raad hierin haar keuze te maken:

 

 

De bijlagen 4 t/m 13, die naast de eerste vier bijlagen, nog aanvullend de onderbouwing vormen voor de bovenstaande beschouwing, zijn de van belang zijnde sheets uit de presentatie op de openbare dorpsraad vergadering van 30 oktober.

 

Hiermede is de hoofdlijn,  de insteek, in combinatie met de bijlagen 1 t/m 13 weergegeven.

 

Verzoeke:

De begroting voor Burgh- Haamstede overeenkomstig onze  documenten:

“Investeringskrediet Dorpsraad Burgh-Haamstede en OVBH” bijlage 1.

“Exploitatiebudget    Dorpsraad Burgh-Haamstede en OVBH” bijlage 2 en 2a.

 aan te passen in de Programma Begroting.

 

 

Namens,

Bestuur Dorpsraad Burgh-Haamstede,  Ondernemers Vereniging Burgh-Haamstede,

 

Kees Veerhoek.                                           Tom van Rees.